• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Eigen bijdrage in 2013 vervallen

1 januari 2013

Eigen bijdrage
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt voor een groot deel vergoed uit het verplichte basispakket van de zorgverzekering. In 2012 bestond er een eigen bijdrage voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Deze eigen bijdrage kwam bovenop het betalen van het eigen risico aan uw zorgverzekeraar. De bijdrage werd maximaal één keer per patiënt per jaar door de zorgverzekeraar in rekening gebracht aan het eind van de behandeling.

In 2013 is deze eigen bijdrage weer vervallen. Dus als uw eerste afspraak bij ons in 2013 plaatsvindt dan betaalt u geen eigen bijdrage. Als uw behandeling in 2012 is begonnen en u bent een jaar in behandeling, dan zal bij het voortzetten van de behandeling niet opnieuw een eigen bijdrage in rekening worden gebracht.

Verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico
Iedereen in Nederland betaalde in 2012 de eerste € 220,- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen. Dat is het verplichte eigen risico. In 2013 is dit bedrag verhoogd naar 350 euro. Daar bovenop kwam  in 2012 de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg, die in 2013 dus weer is komen te vervallen.

Wat betekent dit voor u?
Alleen als u al in 2012 patiënt bent geworden van Synaeda,  krijgt u met de eigen bijdrage te maken.
Wat moet u gaan betalen voor behandeling?

  • Voor behandeling tot maximaal 100 minuten (bijvoorbeeld alleen twee maal per jaar een medicatieconsult betaalt u € 100,- eigen bijdrage (per jaar)
  • Voor de overige behandelingen betaalt u € 200,- eigen bijdrage (per jaar)
  • U betaalt voor behandeling dus minimaal € 100,- en maximaal € 200,- eigen bijdrage (per jaar)
  • Wat moet u gaan betalen als u in 2011 al in behandeling was?
  • Uw behandeling wordt in periodes van maximaal 365 dagen door Synaeda gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar.
  • wanneer uw behandeling in 2011 is gestart en doorloopt in 2012 gaat de eigen bijdrageregeling voor u pas in vanaf zo'n nieuwe periode van 365 dagen.

Bijvoorbeeld:
U bent op 15 juni 2011 gestart met uw behandeling. De periode van 365 dagen loopt dan door tot 15 juni 2012 en een nieuwe periode gaat in op 16 juni 2012. Dan gaat de eigen bijdrage regeling voor u gelden vanaf 16 juni 2012.
Als u wilt weten wanneer voor u de nieuwe periode van 365 dagen ingaat, kunt u dit vragen bij het secretariaat

Compensatieregelingen
Er zijn wettelijke compensatiemogelijkheden en compensaties die meer op lokaal niveau zijn geregeld.

Wettelijk
Compensatie eigen risico Zvw
Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kan een verzekerde in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen ter compensatie van het verplicht eigen risico. Meer informatie staat op de website van het CAK (http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-tegemoetkomingen-en-compensaties.html).

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die iemand kan ontvangen als degene noodzakelijke kosten heeft die hij niet van zijn inkomen kan betalen. De gemeente is uitvoerder van de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen per gemeente verschillen. Daarnaast kan een gemeente aan 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijzondere bijstand verlenen. Als iemand tot een van deze groepen behoort, kan hij mogelijk een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. Een gemeente is niet verplicht categoriale bijstand te geven. Ook hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de betreffende persoon een inkomen heeft van ten hoogste 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm. Meer informatie is na te vragen bij de eigen gemeente. Per 2012 is de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 mln. Om de cumulatie van inkomenseffecten (van de verschillende maatregelen van de rijksoverheid) voor kwetsbare groepen te verzachten. Deze middelen zijn vanaf 2012 toegevoegd aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat hier om een algemene maatregel, niet speciaal gericht op bijvoorbeeld de eigen bijdrage GGZ. Gemeenten kunnen zelf beslissen hoe ze dit geld precies inzetten.

Lokaal
Er zijn gemeentes die compensatie bieden via een collectieve zorgverzekering voor minima, bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam bij zorgverzekeraar Achmea. Ook andere gemeenten, zoals de gemeente Zwolle en Utrecht, bieden dergelijke zorgverzekeringen aan voor minima. Verder is van de gemeenten Amsterdam, Eindhoven en Hilversum bekend dat ze de eigen bijdrage voor ggz patiënten met een minimuminkomen in 2012 vergoeden.

« Terug naar overzicht