• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Missie en visie

Missie

Synaeda is een specialistisch behandelcentrum voor iedereen met ingrijpende psychische problemen. Wij willen ieders speciale eigenschappen, omstandigheden en wensen als leidraad nemen voor onze behandeling. Wij baseren ons daarbij op de richtlijnen die zijn opgesteld door onze beroepsgroep. Wij vinden uw gezondheid en manier van leven van groot belang en besteden daar dan ook veel aandacht aan. Daarnaast willen wij ook de mensen om u heen graag bij de behandeling betrekken. De behandelaren van Synaeda voelen zich betrokken bij hun werk en willen die betrokkenheid laten zien vanaf het moment dat u bij ons binnen stapt.
 

Visie

SYNAEDA wil werken volgens het ‘BETER’ Concept. BETER staat voor:

Behandelinhoud en bejegening - De inhoudelijke en professionele kwaliteit zal worden gewaarborgd door ‘evidence based’ te werken met gebruik van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. De bejegening is vriendelijk. De patiënt staat centraal.

Efficiëntie - De klachten worden vraaggericht benaderd waarmee onnodig lange behandelingen voorkomen worden. Als basis gelden de cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie: de meest effectief gebleken oplossingsgerichte behandelvormen bij veel psychische klachten.

Transparantie - Er wordt gewerkt volgens een behandelplan, waarbij elke interventie in het elektronisch dossier wordt beschreven. Synaeda wil in de toekomst het patiëntendossier voor elke patiënt inzichtelijk maken, waar mogelijk via een beveiligde internetverbinding.

Effectiviteit - Voor aanvang van de behandeling wordt psycho-diagnostisch onderzoek verricht. Hierdoor kunnen de behandelaren trefzeker het behandelplan vormgeven. Regelmatig worden een aantal van de vragenlijsten herhaald om de voortgang van de behandeling te kunnen evalueren en objectiveren. ( Routine Outcome Monitoring).

Recidiefpreventie - Synaeda bespreekt met de patiënt welke factoren van belang zijn om een recidief te voorkomen. Voor de patiënt moet voor ontslag duidelijk zijn wat hij kan doen bij een dreigende terugval.