• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Suïcidepreventie Synaeda

Dit begint met het herkennen van suïcidaliteit. Hoe doe je dat?

Signalen van suïcidaliteit
Iemand  zou suïcidaal kunnen zijn als hij of zij:
 

 • Depressief en somber is en hopeloos of wanhopig
 • Uitspraken doet over dood willen gaan
 • Geen doelen of toekomst meer heeft
 • Dreigt zichzelf iets aan te doen
 • Nadenkt over suïcide
 • Nadenkt over manieren om suïcide te plegen
 • Eerder een suïcidepoging heeft ondernomen
 • Veel alcohol drinkt of zichzelf verwaarloost
 • Aangeeft klem te zitten
 • Angstig is
 • Onrustig en radeloos is
 • Dwangmatig piekert
 • Slecht slaapt
 • Zich terugtrekt, zich isoleert
 • Waardevolle bezittingen weggeeft
 • Stemmingswisselingen heeft
 • Roekeloos gedrag vertoont
  * Hoe meer van deze signalen, hoe groter het suïciderisico.

Als je de indruk hebt dat iemand suïcidaal is en je wilt helpen, wat kun je dan doen?
Bespreken, motiveren en verwijzen
Als iemand signalen van suïcidaliteit vertoont doe dan het volgende:

1 Bespreek op open wijze de gedachten aan suïcide en de redenen voor de wanhoop. Vraag door naar stemming, aanleidingen en naar eventuele plannen.

2 Overtuig hem of haar ervan dat het verstandig is over deze gedachten en stemming te spreken met de huisarts of een ggz-hulpverlener, of met iemand van www.113.nl. ( 0900-0113 )

3 Verwijs op actieve wijze naar huisarts, hulpverlener of 113 Zelfmoordpreventie, en verzeker u ervan dat de betrokkene ook daadwerkelijk aankomt bij de hulpverlener.

 

Wat doet Synaeda bij suïcidaliteit?
Onderzoeken van de oorzaken en voorkomen van suïcide
Synaeda hanteert de algemene principes bij diagnostiek en behandeling van patiënten die suïcide overwegen volgens de multidisciplinaire richtlijn. Dat gaat als volgt:

1 Contact maken: betrokkenheid en begrip zijn de belangrijkste basisvoorwaarden voor een goede werkrelatie; het gaat erom het verhaal van de patiënt te begrijpen.

2 Naasten betrekken: benader naasten als bron van informatie, bondgenoot bij hulpverlening, en steun bij opvang en begeleiding, en als partner in de toepassing van het veiligheidsplan.

3 Veiligheid en continuïteit van zorg: somatische behandeling, verwijderen dodelijke

middelen, opname indien noodzakelijk, zorgvuldige opvolging van hulpverlening.

4 Diagnostiek: verzamel informatie volgens een chronologisch stappenplan (CASE-methode*), beoordeel wilsbekwaamheid, maak structuurdiagnose en een inschatting van de prognose.

5 Behandeling: maak een behandelplan inclusief veiligheidsplan; behandel suïcidaliteit en de achterliggende factoren; kies behandelsetting, en betrek familieleden en naasten.

* De CASE-methode (Chronological Assessment of Suicide Events) is een manier om suïcidaliteit te inventariseren, beginnend bij de actuele suïcidegedachten en plannen, gevolgd door vragen over de recente aanleidingen, en vragen over suïcidaliteit en risicofactoren uit het verdere verleden, uitmondend in vragen over de perceptie van de nabije toekomst.

Ondanks dat we ons uiterste best doen om suïcides te voorkomen lukt dit niet altijd. We proberen onze zorg voor suïcidale patiënten dan ook continu te verbeteren.

Dit doen we op de volgende manier:

 • Alle behandelaren worden getraind in het herkennen en behandelen van suïcidaliteit.
 • Synaeda doet mee aan een externe audit met de monitor door 113 Zelfmoordpreventie. Dat betekent dat we een onafhankelijke organisatie laten beoordelen hoe de zorg voor suïcidale patiënten  is en hoe we deze zouden kunnen verbeteren.
 • Indien er sprake is van ernstige suïcidepogingen  of suïcides van patiënten die bij Synaeda in behandeling zijn, dan volgt een evaluatie met de betrokken behandelaren en de geneesheer- directeur. Hierin wordt gekeken of er verbeteringen in de zorg kunnen worden aangebracht.
 • Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van deze besprekingen. Verbeterpunten die hieruit naar voren komen en adviezen vanuit de externe audit worden door de Raad van Bestuur beoordeeld en in het kwaliteitsjaarverslag opgenomen.
 • Het belangrijkste advies uit de vorige evaluatie was:  zorg ervoor dat een suïcidale patiënt met zo min mogelijk verschillende hulpverleners te maken krijgt. Op basis van dit advies is het intakebeleid voor suïcidale patiënten bij Synaeda gewijzigd.