Spring naar inhoud

Privacystatement

In dit privacystatement leggen we uit hoe Synaeda omgaat met uw persoonsgegevens. We vinden de privacy van onze patiënten, verwijzers, en sollicitanten ontzettend belangrijk.  Voor iedere doelgroep gelden andere privacy-toezeggingen, hieronder staan onze toezeggingen per doelgroep.

PRIVACY PATIËNTEN Synaeda

Dossier

Als u wordt aangemeld voor onderzoek en behandeling, dan leggen wij een dossier aan. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht ons hiertoe. In dit dossier bewaren wij alleen informatie die van belang is voor het onderzoek en de behandeling. 

Verwijzing via de website 

Bij een verwijzing via www.synaeda.nl geeft uw verwijzer bijzondere persoonsgegevens aan ons door. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die privacygevoelig zijn, of privacygevoelig worden in combinatie met andere gegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en BSN. Wij vragen uw verwijzer bij een verwijzing via onze website naar de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • De klachten die u ervaart, zodat we kunnen inschatten welke behandelaar het beste bij de hulpvraag past en om de ernst van de klachten te kunnen inschatten.
 • Uw contactgegevens zodat we u kunnen benaderen. Met de contactgegevens richten we ook het patiëntenportaal in voor u.
 • Het BSN (burgerservicenummer), zodat we kunnen controleren of uw gegevens kloppen. Hierop kunnen wij de vergoeding van de zorg regelen met de zorgverzekeraar.
 • Medicijngebruik, zodat we weten welke medicijnen worden gebruikt en om te voorkomen dat we een niet passend recept uitschrijven.
 • Relevante probleemgeschiedenis, zodat we uw hulpvraag beter kunnen inschatten en de best passende behandeling kunnen aanbieden
 • Hulpverleningsgeschiedenis, om te kunnen inschatten of een verwijzing naar Synaeda het best passend is
 • Beleidsvoorstel, om de verwijzer de ruimte te geven om de gewenste behandeling weer te geven
 • Ondersteuningsplan, zodat de verwijzer het gemaakte ondersteuningsplan kan uploaden en dit direct in bezit van Synaeda is
 • Suicidaliteit, zodat we de urgentie van uw hulpvraag kunnen beoordelen
 • Risicovol leefgedrag, zodat we de urgentie van uw hulpvraag kunnen beoordelen
 • De verwijsbrief, zodat we kunnen beoordelen of uw behandeling onder verzekerde zorg valt en we alvast informatie over uw klachten kunnen inzien. Volgt er op uw verwijzing geen intake, bijvoorbeeld omdat wij geen contact met u kunnen krijgen, dan stellen wij 14 dagen nadat wij u een e-mail hebben gestuurd om contact met ons op te nemen de verwijzer in kennis dat u niet bij Synaeda in behandeling komt. De verwijzing wordt daarna vernietigd.
 • Andere belangrijke verslagen, zodat we uw aanmelding en daarmee uw hulpvraag zo compleet mogelijk ontvangen.

Patiëntenportaal

Mijn Synaeda alias De GGZ Portal is een persoonlijke, beveiligde online omgeving voor patiënten van Synaeda. Dit patiëntenportaal is gekoppeld aan ons elektronisch patiëntendossier. U krijgt op uw e-mailadres een wachtwoord voor dit patiëntenportaal, zodat u uw eigen dossier kunt kunt inzien. Uw dossier bevat persoons- en gezondheidsgegevens.Alleen u en daartoe bevoegde medewerkers van Synaeda hebben toegang tot uw dossier. Medewerkers van Synaeda hebben geheimhoudingsplicht en houden zich aan een gedragscode voor het gebruik van het elektronisch patiëntendossier. In de gedragscode staat onder meer dat medewerkers nooit een dossier mogen inzien als zij niet bij de behandeling van die patiënt betrokken zijn. 

Synaeda bewaart informatie op veilige wijze. We handelen in overeenstemming met de autoriteit verordening persoonsgegevens (AVG) en voldoen aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot ICT. De wet (WGBO) verplicht ons uw dossier 20 jaar te bewaren. Als u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u dit aanvragen bij het secretariaat van de locatie waar u bent behandeld. 

Uitwisselen van uw gegevens

Om ervoor te zorgen dat uw zorg wordt vergoed, wisselen wij gegevens uit met uw zorgverzekeraar.

Gegevensuitwisseling met zorgverzekeraars

Synaeda is verplicht om uw zorgverzekeraar in kennis te stellen van de categorie waarin uw diagnose valt. We noemen dit de hoofddiagnose. Voorbeelden van hoofddiagnoses zijn depressieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, aandachtstekort- en gedragsstoornissen. Als u niet wilt dat wij de hoofddiagnose doorgeven aan uw zorgverzekeraar, dan kunt u bezwaar maken met het document privacyverklaring volwassenen. Belangrijk is dat u dit bij aanvang van uw behandeling doet. Als wij eerder zorg van u hebben gedeclareerd dan beschikt de zorgverzekeraar over de hoofddiagnose. Gegevensuitwisseling met zorgverzekeringen vindt plaats via versleuteld berichtenverkeer. 

Gegevensuitwisseling met de verwijzer

Naast uitwisseling van gegevens voor het vergoeden van de zorg, wisselen wij standaard ‘dat-informatie’ uit met uw verwijzer (huisarts, medisch specialist). Wij vertellen uw verwijzer dát u bij ons in behandeling bent. Wenst u dat ook verslagen doorgestuurd worden naar de huisarts, dan kunt u dit aangeven in het patiëntenportaal onder ‘toestemmingen’.

Gegevensuitwisseling met overige organisaties

In Nederland zijn organisaties actief die de geestelijke gezondheidszorg (ggz) monitoren. Twee ervan zijn Stichting Benchmark GGZ (SBG) en DBC Informatie Systeem (DIS). Deze organisaties hebben als doel de kwaliteit van de ggz te bewaken. Synaeda geeft uw gegevens door als u hier toestemming voor verleent. Uw gegevens worden onherleidbaar doorgegeven. U kunt uw toestemming aangeven in het patiëntenportaal onder ‘toestemmingen’. 

Overige toestemmingen

Alle mogelijkheden waar wij uw nadrukkelijke toestemming voor vragen, vindt u in het patiëntenportaal onder ‘toestemmingen’. U kunt deze toestemmingen zelf en te allen tijde beheren. Uw behandelaar neemt de toestemmingen bij de intake met u door, daarna bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de toestemmingen.

PRIVACY VERWIJZERS Synaeda

Wij leggen enkele identificerende persoonsgegevens van verwijzers vast. Zo weten we zeker dat u mag verwijzen en dat wij met u kunnen communiceren over de voortgang van de behandeling, mits de patiënt hiervoor toestemming verleent. Ook is het vastleggen van identificerende gegevens nodig om de door Synaeda verleende zorg vergoed te krijgen door financiers. 

PRIVACY SOLLICITANTEN Synaeda

Wanneer u bij ons solliciteert geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, motivatie en CV gedurende de sollicitatieprocedure te bewaren. Uiterlijk vier weken na sluitingsdatum van de vacature waarop u solliciteerde, verwijderen we uw gegevens. Als we uw gegevens willen bewaren, dan vragen we u daarvoor expliciete toestemming. 

VRAGEN EN KLACHTEN

Indien u vragen hebt over uw privacy, of wanneer u vermoedt dat (uw) gegevens niet veilig worden bewaard of verzonden, geef dit dan direct bij ons aan.

Synaeda heeft een Functionaris Gegevensbescherming. U kunt de FG van Synaeda benaderen via fg@synaeda.nl.

Klachten over uw privacy?

Hebt u zorgen over uw privacy, of een klacht in het algemeen? Bespreek dit dan in eerste instantie met uw eigen behandelaar.