Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Verwerking persoonsgegevens

  Bij Synaeda hechten wij veel waarde aan uw privacy en de beveiliging van uw gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens daarom uitsluitend voor het uitvoeren van uw behandeling en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als zorginstelling. Al onze medewerkers hebben daarbij een geheimhoudingsplicht. Uw dossier is alleen toegankelijk voor uw hulpverlener(s) en (gedeeltelijk) voor overige geautoriseerde medewerkers, bijvoorbeeld het secretariaat.

Kwaliteit

 • Kan ik een klacht indienen?

  Uw ervaringen, positief of negatief, horen wij graag. Zo kunnen we onze behandeling en dienstverlening nog verder verbeteren. U kunt uw klacht, compliment of suggestie ook per e-mail aan ons laten weten: info@synaeda.nl. Wij zorgen dat deze dan terecht komt bij betreffende behandelaar.
 • Hoe meet Synaeda de kwaliteit?

  Synaeda wil dat de patiënt tevreden is over het resultaat van de behandeling. Daarom meten wij vooraf en na afloop van de behandeling de ernst van uw klachten. Deze zullen met u besproken worden door uw behandelaar. De meting gebeurt met drie vragenlijsten: de BSI, de BDI-II en de OQ. De BSI (Brief Symptom Inventory) meet de ernst van verschillende psychische klachten. De BDI (Beck Depression Inventory) meet de ernst van eventuele depressieve klachten. De OQ (Outcome Questionair) is een lijst die de invloed van de behandeling op de verschillende gebieden van uw dagelijks functioneren laat zien.
 • Meten van clienttevredenheid

  Ook de tevredenheid van u als patient wordt door ons jaarlijks onderzocht. Daartoe laten wij onderzoek doen door een onafhankelijk bureau. Over de clienttevredenheid bij Synaeda kunt u elders op deze website meer lezen.
 • Wat is het Kwaliteitsstatuut?

  GGZ-organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register). In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.
 • Kan ik in gesprek over mijn klacht?

  Ondanks onze inspanningen kan het toch zo zijn dat u niet tevreden bent. U kunt uw klacht natuurlijk het beste bespreken met de betrokken medewerker of behandelaar. Indien dit gesprek voor u onvoldoende oplevert, dan kan een gesprek volgen met uw indicerend regiebehandelaar of met onze interne kwaliteitsfunctionaris. Indien dat ook onvoldoende voor u oplevert kan de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan de voorzitter van de klachtencommissie. De algehele procedure met betrekking tot een officiële klacht is vastgelegd in een door de directie van Synaeda goedgekeurde klachtenregeling. Deze klachtenregeling is een klachtenregeling zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet Kwaliteit klachten geschillen Zorgsector (WKKGZ) en is van toepassing op alle behandelingen die Synaeda uitvoert. Voor de klachtenregeling klik hier.