Spring naar inhoud

Mijn lijf spreekt

In Sneek en Dokkum

De training is bedoeld voor mensen die dreigen vast te lopen, of vastgelopen zijn, in hun werk en/of privé. De stress en spanningsklachten die ervaren worden leidden meestal ook tot stemmings- en/of angstklachten. De inschatting is dat een kortdurende, individuele behandeling onvoldoende resultaat zal opleveren. Het belang van een groepstraining is, dat er meer (h-)erkenning is, er meer confrontatie met eigen gedrag kan plaatsvinden en dat vanuit de groepsdynamiek patronen zichtbaarder worden. Gedurende de acht bijeenkomsten van de training wordt inzicht gegeven in de valkuilen, die tot eerder genoemde klachten kunnen leiden. Ook worden er handvatten geboden om herstel te bevorderen en terugval te voorkomen. Met name de combinatie van cognitieve elementen en oefeningen gericht op ervaren en bewust worden van lichaamssignalen maken het tot een krachtig aanbod.

Doel

De doelstelling van het training programma is dat de cliënt een voor zichzelf goede balans tussen belasting en draagkracht kan vinden om zo klachtenreductie te bewerkstelligen en kans op terugval (bij werkhervatting) te minimaliseren met behulp van:

  • het leren herkennen van eigen lichaamssignalen (spanning) en hierop adequaat te reageren;
  • leren om zich te ontspannen en het belang van ontspanning te ervaren;
  • bewustwording van de eigen grenzen en hier op een adequate manier mee leren omgaan;
  • het opsporen en het wijzigen van irrationele gedachten;
  • reflectie op de eigen socialisatie;
  • zicht krijgen op eigen mogelijkheden, valkuilen en beperkingen.

Werkwijze

Door psycho-educatie over stress, spanning en de energiebalans (draagkracht/draaglast), wordt meer inzicht verkregen in de mentale, fysieke en emotionele aspecten van de bestaande problematiek. Ook zullen er lichaamsgerichte oefeningen gedaan worden gericht op ontspanning en bewustwording van lichaamssignalen. Er is aandacht voor assertiviteit en ontspanning alsook cognitieve therapie ter vergroting van bewustwording van gedachtenpatronen die bijdragen aan de klachten. Verder wordt de interactie in de groep waar het deze thema’s betreft besproken, zodat bewustzijn vergroot wordt van patronen in de interactie die betrekking hebben op stress en spanning en uiteindelijk de stemmigs- en/of angstklachten.

Deelnemers benoemen na de training als belangrijkste effecten dat ze innerlijke spanning beter kunnen signaleren en hier adequater op reageren, d.w.z. hun grenzen beter kunnen bewaken. Ze kunnen zich beter ontspannen en het werk beter los laten. Meer in het algemeen hebben deelnemers meer zicht gekregen op hun valkuilen en het lukt hen beter deze te vermijden.

Het belangrijkste effect is uiteindelijk, dat deelnemers een ander patroon van werken gaan ontwikkelen. Vaak betekend dit dat men moet gaan leren loslaten van o.a. hun hoge eisen(perfectionisme), hun verantwoordelijkheidsgevoel en vaker nee gaan zeggen. Acceptatie van beperkingen is hierin dan ook een bepalende factor.

Therapeuten

De training wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut.

Locatie en tijd

Dag en tijd van de eerstvolgende training worden in het behandeladviesgesprek met u besproken. Deze groep wordt alleen gegeven op locaties in Dokkum en Sneek

 

Andere groepsbehandelingen

Groep - Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie

Lees meer

Groep - Denk je sterk

Lees meer

Groep - Depressie

Lees meer

Groep - Signaleringsgroep

Lees meer

Groep - Sterk wisselende emoties

Lees meer